Skorstenens funktion och betydelse för braskaminen

  • Betydning
  • Placering
  • Skorstensdrag

  Skorstenens främsta funktion är att leda bort röken från braskaminen och ut ur huset. Detta är dock inte skorstenens enda funktion, eftersom den också ska säkerställa att tillräckligt med luft dras in i braskaminen så elden brinner rent.

  För att en braskamin kan fungera perfekt behövs ett tillräckligt drag i skorstenen. Skorstenen är braskaminens motor, som driver förbränningen och utan en välfungerande skorsten med korrekt drag, brinner braskaminen inte ordentligt. Det kan bl.a. ge anledning till problem med att tända eld, rök i rummet, dålig förbränning och rökutveckling som verkar irriterande för närområdet.

  Det är värmen i röken, som skapar skorstensdraget. Draget uppstår på grund av temperaturskillnaden mellan luften/röken inne i skorstenen och temperaturen utanför. Då dannes en uppåtgående luftströmning, som förstärks ju högare skorstenen är och ju bättre skorstenen är isolerad. Stålskorstenar är därför normalt bättre än murade skorstenar, eftersom de värmes upp snabbare och enklare och bättre håller på värmen pga. god isolering.

  Det ideella skorstensdraget ligger mellan 12-15 Pascal, Pa, men varierar naturligt i löpet av året från högst om vintern till lägsta i sommar månaderna.

  Samarbetet mellan braskamin och skorsten är därför beroende av ett korrekt skorstensdrag. Denna faktor är viktig, när placering av braskaminen och speciellt skorstenshöjden skall värderas. Kringliggande höga trådar, byggningar och husets placering (högt/lågt) ställer krav till ”höjden” av skorstenen. Vinden utanför spelar också en roll, då den kan förstärka eller reducera draget alt efter lokale förhållande, så här är höjden på skorstenen också avgörande.  

  Braskaminer i lågenergihus

  En annan och ny väsentlig faktor, som ska tas hensyn till är husets tillstånd. Hus isoleras/tätnas oftare i dag än för 10 år sedan. Många hus är lågenergihus med genvexsystem och stora ventilationssystem och dessa faktorer medförer, ofta att det är kamp om luften i huset. Detta resulterar ofta i, att braskaminen taper ”pusten”.  Här anbefaller vi Aduro braskaminer med air-anslutning (extern lufttillförsel). Läs mer här

  Skorstenens placering på taket är avgörande för skorstensdraget. Nedanför kan du se en illustration över de tre zonerna där skorstenen kan vara placerad och vad zonerna innebär.

  Zon 1

  I zon 1 kan du vara förhållandevis säker på att skorstensdraget är bra. Draget kan dock påverkas av stora träd och andra byggnader nära skorstenen.

  Zon 2

  I zon 2 kan du uppleva att skorstensdraget periodvis inte är bra. Draget kan framför allt påverkas av vindriktningen. Stora träd och andra byggnader nära skorstenen kan också påverka draget. Upplever du problem i zon 2 kan du åtgärda detta genom att förlänga skorstenen så den hamnar i zon 1, eller montera en Aduro DraftOptimizer.

  Zon 3

  I zon 3 kommer du uppleva att skorstensdraget ofta inte är bra. Vi rekommenderar at montera en Aduro DraftOptimizer för att undvika problem. 

  Draget i skorstenen har stor betydelse för braskaminens funktion. Det kan finnas flera orsaker till dåligt drag i skorstenen, men nedanför har vi listat de vanligaste:

  • Att skorstenen är för låg - (dvs. inte kommer över taknocken)
  • Att huset ligger i lä av höga trådar eller hus.
  • Att skorstenen är otät - (drar in falsk luft för exempel vid saknade fogar eller dålig isolering.
  • Att det är undertryck i huset - (pga. ventilationssystem, så braskaminen inte får nog luft.
  • Att huset är för bra isolerad, så braskaminen inte mottar nog luft till förbränningen.

   

  Förbättring av dåligt skorstensdrag

  Ett dåligt skorstensdrag kan förbättras vid en högare rökgasstemperatur, så korrekt upptändning är mycket viktig. För exempel vill torrt träd ge bättre förbränning och en högare temperatur i kaminen, vilket vill öka draget i skorstenen. Motsatt kan fuktig ved försämra skorstensdraget, då temperaturen i kaminen blir lågare, vilket ger mindre flytkraft i skorstenen. Vi anbefaller att använda klövad björk- eller bokträd med en fuktighet på max 18%.

  Utebliver effekten vid korrekt fyring, kan et bättre skorstensdrag skapas vid att:

  • Förlänga höjden på skorstenen
  • Montera en ”aspirotor” - en roterande skorstenshatt som ökar draget markant och minimerar risikon för röknedslag
  • Montera en rökgasfläkt på skorstenen
  • Säkra skorstenen för otätheter vid för exempel rensa-lem, samlingar och eventuellt mangelfull isolering

  Ta eventuellt en dialog med skorstensfejaren och låt han bedöma detta.

  TOP