Klimatvänlig råvara

Visste du att ved är koldioxidneutral?
Det är den för att träd lagrar koldioxid medan de växer och frigör samma mängd koldioxid igen när de dör. Det är den naturliga cykeln som sker när träd bryts ner i naturen.

När träet eldas upp
Vid vedeldning frigör träet samma mängd koldioxid som det annars skulle ha gjort i naturen – varken mer eller mindre (källa 1).

Det är väldigt stor skillnad på hur bra veden utnyttjas. En öppen spis utnyttjar kanske bara 10–15 % av träets energi (källa 2), medan en miljögodkänd braskamin eller pelletskamin med effektiv förbränningsförmåga ger värme motsvarande 75–88 % av träets energi. Du kan alltså använda mindre ved för att få samma värme med en modern kamin.

Du kan också själv se till att få lägsta möjliga partikelutsläpp genom att elda rätt. Det vill säga med en modern ved- eller pelletskamin, den rekommenderade vedtypen, tändningsmetoden, lufttillförsel, skorstensdrag m.m.

En klimatvänligare värmekälla
Vedeldning är klimatvänligare jämfört med andra värmekällor såsom olja, el och gas. Använder du din braskamin som kompletterande värmekälla kan du minska koldioxidutsläppen. Räkna ut din koldioxidminskning här.

Hållbart skogsbruk
När man talar om att trä är en klimatvänlig råvara är det med hänsyn till vissa förhållanden:

  1. Att det planteras fler träd än vad som fälls. När det sker en tillväxt av skog betraktas trä som en förnybar enerigikälla. I västvärlden planterar vi långt mer skog än vi fäller (källa 3).
     
  2. Att skogsbruket är hållbart. Det innebär att avverkning sker löpande och i en mängd där man bara avverkar överskottet av träd utan att minska den löpande tillväxten av träd och koldioxidlagringen i skogen (källa 3).

Trädbränsle produceras från ”restvirke”
Man fäller inte skog enbart för att producera bränsle. I produktionsskogar fälls träden först och främst för timmer, som bl.a. används till möbler, papper och byggmaterial. Resterna från denna produktion används sedan till biobränsle. Det är ett hållbart sätt att producera ved, träpellets och annat trädbränsle på eftersom resurserna utnyttjas optimalt (källa 1).
 

Källor

1) Köpenhamns universitet

2) Boken ”Brænde” av Lars Mytting

3) DAPO: Föreningen för danska leverantörer av spisar och braskaminer