Skorstenens funktion og betydning for brændeovnen

Skorstenens primære funktion er, at lede røgen væk fra brændeovnen og ud af huset. Dette er dog ikke skorstenens eneste funktion, da den også skal:

 • sikre, at der trækkes nok luft ind i brændeovnen, så ilden brænder rent.
 • lede røgen væk, således der ikke opstår gener for omgivelserne.
 • Betydning
 • Vigtig information
 • Skorstenstræk

Skorstenens funktion og betydning for brændeovnen

För att en braskamin kan fungera perfekt behövs ett tillräckligt drag i skorstenen. Skorstenen är braskaminens motor, som driver förbränningen och utan en välfungerande skorsten med korrekt drag, brinner braskaminen inte ordentligt. Det kan bl.a. ge anledning till problem med att tända eld, rök i rummet, dålig förbränning och rökutveckling som verkar irriterande för närområdet.

Det är värmen i röken, som skapar skorstensdraget. Draget uppstår på grund av temperaturskillnaden mellan luften/röken inne i skorstenen och temperaturen utanför. Då dannes en uppåtgående luftströmning, som förstärks ju högare skorstenen är och ju bättre skorstenen är isolerad. Stålskorstenar är därför normalt bättre än murade skorstenar, eftersom de värmes upp snabbare och enklare och bättre håller på värmen pga. god isolering.

Det ideella skorstensdraget ligger mellan 12-15 Pascal, Pa, men varierar naturligt i löpet av året från högst om vintern till lägsta i sommar månaderna.

Samarbetet mellan braskamin och skorsten är därför beroende av ett korrekt skorstensdrag. Denna faktor är viktig, när placering av braskaminen och speciellt skorstenshöjden skall värderas. Kringliggande höga trådar, byggningar och husets placering (högt/lågt) ställer krav till ”höjden” av skorstenen. Vinden utanför spelar också en roll, då den kan förstärka eller reducera draget alt efter lokale förhållande, så här är höjden på skorstenen också avgörande.  

Skorstenens funktion är därför:

 • att avlägsna röken från braskaminen till det fri.
 • att säkra, att det dras nog luft in i braskaminen, så elden brinner rent.
 • att leda röken bort, så det inte uppstår gener från omgivelserna.

En annan och ny väsentlig faktor, som ska tas hensyn till är husets tillstånd.

Hus isoleras/tätnas oftare i dag än för 10 år sedan. Många hus är lågenergihus med genvexsystem och stora ventilationssystem och dessa faktorer medförer, ofta att det är kamp om luften i huset. Detta resulterar ofta i, att braskaminen taper ”pusten”.  Här anbefaller vi Aduro braskaminer med air-anslutning (extern lufttillförsel).

En god skorsten är alltså en förutsättning för, att braskaminen fungerar tillfrätställande.

Vigtig information fra 26. januar 2015

Fra 26. januar 2015 indføres der minimumskrav til skorstenshøjder for nye skorstene (Gælder alle nye installationer fra 26.01.2015)

Nye skorstensregler gældende for taghældninger fra 0 til og med 20 grader:
-    Skorstensudmundingen skal mindst være 40 cm over tagrygningen eller mindst 1 meter fra tagfladen.

Nye skorstensregler gældende for taghældninger på over 20 grader:
-    Skorstensudmundingen skal mindst være 40 cm over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 meter.

OBS.
Derudover skal alle nye skorstene rage mindst 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter.

Taghældning under 20 grader

Taghældning over 20 grader

Orsaker till dårligt drag i skorstenen:


 • Att skorstenen är för låg - (dvs. inte kommer över taknocken)
 • Att huset ligger i lä av höga trådar eller hus.
 • Att skorstenen är otät - (drar in falsk luft för exempel vid saknade fogar eller dålig isolering.
 • Att det är undertryck i huset - (pga. ventilationssystem, så braskaminen inte får nog luft.
 • Att huset är för bra isolerad, så braskaminen inte mottar nog luft till förbränningen.

Ett dåligt skorstensdrag kan förbättras vid en högare rökgasstemperatur, så korrekt upptändning är mycket viktig. För exempel vill torrt träd ge bättre förbränning och en högare temperatur i kaminen, vilket vill öka draget i skorstenen. Motsatt kan fuktig ved försämra skorstensdraget, då temperaturen i kaminen blir lågare, vilket ger mindre flytkraft i skorstenen. Vi anbefaller att använda klövad björk- eller bokträd med en fuktighet på max 18%.

Utebliver effekten vid korrekt fyring, kan et bättre skorstensdrag skapas vid att:

 • Förlänga höjden på skorstenen
 • Montera en ”aspirotor” - en roterande skorstenshatt som ökar draget markant och minimerar risikon för röknedslag
 • Montera en rökgasfläkt på skorstenen
 • Säkra skorstenen för otätheter vid för exempel rensa-lem, samlingar och eventuellt mangelfull isolering

Ta eventuellt en dialog med skorstensfejaren och låt han bedöma detta.

Vi hoppas, at informationerna om skorstenens funktion och betydelse för braskaminen kan hjälpa er till att hitta den riktiga skorstenslösningen och med denna få det fulla utbytet av braskaminens egenskaper.

Besök vår skorstensberäknar www.skorstensberegning.dk, där du lätt kan beräkna din skorsten.